Контакт

ИНФОРМАТОР О РАДУ
https://informator.poverenik.rs/informator?org=rHkDFyQz5B7Low2KT

Сенћански Културно-образовни центар „Турзо Лајош” основан је 1977. обједињавањем Музеја, Дома културе, два биоскопа и центра за образовање одраслих, тзв. Радничког универзитета, уз оснивање заједничке стручне службе. Циљ овог модела јавне културе je обједињавање стремљења ка култури, јавној репрезентацији и заједничком суживоту и самоделатне праксе локалног становништва са институционалним системом, као и са потребом да његове зграде за Сенћане, за активну и креативну праксу добровољно организованих група, постану такав локалитет који ће бити у стању да обезбеди динамизацију и оживљавање културног и образовног живота целокупне регије.

Градски музеј је основан после II светског рата, а у седамдесетим годинама XX века он се у сагласју са својим статутом трансформисао у регионални музеј Потисја и научну установу чију основну активност чине истраживање свих грана етнографије, прикупљање докумената и музеалних предмета, њихова обрада и приказивање. Он располаже и значајним завичајно-историјским материјалом из околине. У његовом окриљу се 1952. развила и Сенћанска уметничка колонија, а у деведесетим годинама XX века пак Војвођански мађарски архив народне музике. Градска библиотека, која упркос томе што располаже фондом од преко седамдесет четири хиљаде библиотечких јединица, те поред саме централне библиотеке и са две библиотечке испоставе (Горњи Брег, Торњош) односно две мање експозитуре (Богараш, Кеви), не спада у највеће јавне библиотеке у Војводини, али је истовремено једна од малобројних у којима је извршена комплексна технизација библиотечког рада. Богата је и Завичајна збирка библиотеке. На Радничком универзитету место је добио и Сенћански консултативни центар заграничног дописног одсека Факултета за хортикултуру Корвиновог универзитета. Дом културе може да покаже лепе резултате како на плану информисања, тако и у информативној и креативној сфери. Ту делује и Сенћанско мађарско камерно позориште и Сенћанска позоришна дружина. Најзначајније приредбе установе су: „Празник наших традиција”, Сенћански фестивал певане песме, Етноприповедачко такмичење „Калмањ Лајош”, збивања везана за Сенћанску уметничку колонију, традиционално Етнографско саветовање Градског музеја, итд.

Контакт

Поштанска улица бр. 18, Сента

024/811-266

konyvtar@tlkk.org

45.929394,20.086588